Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про провдення чергових загальних зборів


У відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство) місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, повідомляємо, що 20 березня 2012 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс. 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 14.03.2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2011 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

    6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.     

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

    11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором/членами Ревізійної комісії Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

13 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

  50158

  50212

Основні засоби 

  16

  121

Довгострокові фінансові інвестиції 

  49644

  49495

Запаси 

  2

  2

Сумарна дебіторська заборгованість 

  331

  304

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  19

  20

Нерозподілений прибуток 

  18

  1

Власний капітал 

  50018

  50001

Статутний капітал 

  50000

  50000

Довгострокові зобов'язання 

  2

  -

Поточні зобов'язання 

  -

  13

Чистий прибуток (збиток) 

  17

  (1770)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  5 000 000

   5 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  -

  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  -

  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  16

  15


В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: вул. Леніна,  буд. 30 у робочі дні, робочий час в офісі 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шишков Станіслав Євгенійович.
ProEmitent.INFO